Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

KLIZA Salony Optyczne

 

§1
Zakres obowiązywania

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu KLIZA Salony Optyczne pod domeną www.sklep.kliza.pl którego właścicielem jest firma Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 18, 21-040 Świdnik NIP 7131008448, w tym w szczególności dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.

2. Usługodawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:

- Konto Użytkownika Sklepu, przy czym Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika Sklepu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji,
- Interaktywne formularze umożliwiające Użytkownikom złożenie zamówienia oraz kontakt ze Sprzedawcą, przy czym mowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnych formularzy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi,
- Newsletter, przy czym Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody Użytkownika na jego otrzymywanie.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony

3. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 04.05.2016 r.(dalej: RODO).

 §2
Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 18, 21-040 Świdnik NIP 7131008448
b) Sklep - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym
www.sklep.kliza.pl prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
c) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu towarów w Sklepie. W przypadku osób fizycznych Nabywcami nie mogą być osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych. Ważność umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.
d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Czas realizacji Zamówienia – okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika.
f) Zamówienie – czynność polegająca na wybraniu właściwych Towarów („Twój Koszyk”) oraz wypełnieniu elektronicznego „Formularza zamówienia”, w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
g) Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
h) Usługa Newsletter – polega na przesyłaniu wiadomości Użytkownikowi drogą elektroniczną, zawierających informacje o promocjach, zniżkach, rabatach, ofertach specjalnych itp. po uprzednim wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie.
i) Umowa – czynność prawna, na mocy której Sprzedawca sprzeda i dostarczy Użytkownikowi (Konsumentowi) zakupiony i zamówiony przez niego Towar.
j) Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Nabywcę płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia.

2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane przez Sprzedawcę są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679).

§3
Zasady ogólne sprzedaży na podstawie umowy zawieranej na odległość

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie korzystania z serwisu internetowego Sklepu nie może wprowadzać do serwisu treści sprzecznych z prawem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.

Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.

 

§ 4

Zamówienie

Składając Zamówienie Klient potwierdza, że rodzaj oraz parametry zamawianych soczewek kontaktowych są zgodne z wynikami specjalistycznych badań wzroku i dopasowania soczewek kontaktowych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne z przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

 

§5
Płatność. Czas realizacji Zamówienia.

1. Za zamówione towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:

a) płatnością online (karty płatnicze, e-przelewy oraz przelew tradycyjny) – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne są płatności przez następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercar, MasterCard Electronic, Maestro.

b) gotówką – w momencie odbioru przesyłki lub w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

2. W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 1 pkt. (a) Użytkownik wybiera internetowy serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Wybór internetowego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
4. Użytkownik zamawiający towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski może dokonać płatności wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. (a).
5. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt. (a), Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. (a), w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
7. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka towarów, których Czas realizacji jest różny, czas realizacji każdego z nich nie może przekroczyć 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. Czas transportu wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, w tym terminie nie jest uwzględniony czas realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej
8. Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia .W szczególnych przypadkach niezależnych od Sklepu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczna na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przy czym w przypadku zmiany ceny Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
11. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
12. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy lub w punktach odbioru prezentowanych na stronie kontaktowej sklepu oraz w procesie zamówienia.
13. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia.
14. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:

a) niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie,
o której mowa w ust. 1 pkt. (a),
b) po uiszczeniu opłaty – w przypadku wyboru formy płatności gotówką, o której mowa w ust. 1 pkt. (b).

Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówienia” opcji „faktura”.

15. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 

§6
Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 

§7
Rękojmia za wady fizyczne


1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:.


a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Użytkownika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
c) nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Użytkownikowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy,
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§8
Rękojmia za wady prawne

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
2. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

§9

Przepisy szczególne o rękojmi

1. Z zastrzeżeniem §6 - §8 Regulaminu, jeżeli kupującym jest Konsument:


a) na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,
b) jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta,
c) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w pkt. (a) jeżeli zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży,
d) zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,
e) jeśli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§11
Procedura Reklamacyjna

1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka ul. Krępiecka 3, 21-040 Świdnik. Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na formularzu reklamacyjnym umieszczonym na stronie internetowej Sklepu w dziale „Zwroty i reklamacje”.
2. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe, w szczególności jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub badań przez producenta Towaru, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.
3. Jeśli dokument gwarancyjny, wystawiony przez producenta Towaru przewiduje taką możliwość, Użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym, którego adres musi być wskazany w dokumencie gwarancyjnym.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działalność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży. Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem:
http://ec.europa.eu/odr/

 

§12
Sprzedaż konsumencka

1. Zapisy niniejszego Rozdziału stosuje się do umowy sprzedaży Towarów, której drugą stroną jest Konsument. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie znajdą pozostałe zapisy Regulaminu.
2. Złożenie Zamówienia przez Konsumenta jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności..
3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o ochronie praw konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty za zakupiony Towar.
4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z

§13
Warunki ogólne

1. Konsument dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Twojego Koszyka” lub składa Zamówienie telefonicznie. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Twojego Koszyka” jest łącznie:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu internetowego, Sklepu,

3. Konsument może wypełnić „Formularz zamówienia”:


a) bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta lub
b) logując się na swoje konto.

4. W celu założenia konta (pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień) Konsument powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Konsument podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Sprzedawcą i Konsumentem.
5. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez niego hasła, za pomocą którego Konsument będzie się logował do Sklepu.
6. W „Formularzu zamówienia” Konsument podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
7. Konsument poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:


a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

8. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Konsumenta, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami. 11. Poprzez złożenie Zamówienia Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Konsumenta podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Konsumenta.
9. Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia” m.in. w oznaczonych co do rodzaju celach marketingowych zaznaczając odpowiednią opcję znajdującą się na stronie internetowej Sklepu. Brak takiej zgody lub zgód oznacza, iż dane osobowe Konsumenta nie będą przetwarzane w wyszczególnionych celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych celach marketingowych, Konsument przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w tych w celach może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli, które Konsument przesyła na adres Sprzedawcy (Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka ul. Krępiecka 3, 21-040 Świdnik lup adres e-mail sklep@kliza.pl).
10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji pod warunkiem pozyskania zgody na taką czynność od Kupującego (Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia).
11. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Konsument ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich odpłatnego nabycia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
12. Sprzedający wydaje Konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku (e-mail) najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przez Konsumenta towaru.
13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną.

§14
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą.
2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia.
4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
7. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę to wysyłka Pocztą Polską (Kurier 48). Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Konsument może zwrócić tylko i wyłącznie nie otwarty (oryginalnie zapakowany) przedmiot zakupu.

 §15
Miejsce spełnienia świadczenia

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce wskazane przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.
2.
Konsument nie odpowiada za ryzyko i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie dostawy do momentu finalnego odbioru Towaru przez Konsumenta.

§16
Zasady wykorzystywania - przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu

1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO":


a) Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka.

b) Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
- świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie KLIZA Salony Optyczne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.kliza.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Zakład Optyczny Bożena Kliza-Puszka– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
d) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
e) Odbiorcami danych osobowych będą:

- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu KLIZA Salony Optyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy, jak:
- podmioty świadczące usługi dostawy produktów (Pocztex, InPost, Poczta Polska, DPD, DHL, Fedex, UPS),
- Dreamcommerce S.A. podmiot świadczący obsługę systemu informatycznego (Sklepu KLIZA Salony Optyczne) Sprzedawcy,
-Blue Media S.A. – podmioty świadczące usługi płatności on-line,

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

f) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§17
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne z przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

§18
Przepis końcowy

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.kliza.pl, a wersji papierowej także w siedzibie Sprzedawcy. Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu każdy z Użytkowników ma prawo odstąpić, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl